Załóż konto w serwisie Mój Allianz

Załóż konto w serwisie Mój Allianz

Twój adres e-mail będzie używany tylko do skonfigurowania konta w serwisie Mój Allianz.

Twoje hasło musi spełniać poniższe kryteria:

  • Od 7 do 30 znaków
  • Przynajmniej 1 małą literę
  • Przynajmniej 1 wielką literę
  • Przynajmniej 1 cyfrę
  • Brak spacji
  • Nie może zaczynać się znakiem ">" lub kończyć się znakiem "<"

Akceptuję zapisy regulaminu korzystania z serwisu Mój Allianz.

INFORMACJA OD ALLIANZ SP. Z O.O. (poprzednio: AVIVA SP. Z O.O.)

 

Zmiany poniżej załączonego Regulaminu korzystania z serwisu Mój Allianz oraz innych usług świadczonych elektronicznie przez Allianz Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: Regulamin korzystania z serwisu transakcyjno-informacyjnego MojaAviva oraz innych usług świadczonych elektronicznie) wchodzą w życie z dniem 2 lipca 2022 r. i są związane z połączeniem spółek Aviva oraz spółek Allianz, działających w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące ww. połączenia oraz jego plan można znaleźć na stronie www.aviva.pl oraz www.allianz.pl

Zmiany Regulaminu zasadniczo polegają na:

1)   zmianie nazw i danych wskazanych poniżej spółek, która wynikają z ich połączenia,

2)   wskazaniu zakresu zastosowania niniejszego Regulaminu,

3)   dodaniu do Regulaminu załączników nr 7 i 8.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
MÓJ ALLIANZ
ORAZ INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH ELEKTRONICZNIE

PRZEZ ALLIANZ SP. Z O.O.

 

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dostępu do Systemu, działającego w ramach serwisu Mój Allianz, składania zleceń za pośrednictwem Systemu, ochrony danych przetwarzanych w Systemie oraz korzystania z innych usług świadczonych elektronicznie, oferowanych przez Allianz Sp. z o.o. na zlecenie wskazanych poniżej Spółek Grupy Allianz.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do:

1)      umów ubezpieczenia na życie, umów dodatkowych stanowiących uzupełnienie ubezpieczenia na życie oraz wniosków o zawarcie takich umów ubezpieczenia – odpowiednio zawartych z Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. lub złożonych w Aviva Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. do dnia 1 lipca 2022 r.,

2)      następujących umów ubezpieczenia na życie:

a)      Twoje Życie,

b)      Twój Plan,

c)      Bonus VIP,

d)      Indywidualne Konto Emerytalne (w formie ubezpieczenia na życie),

e)      Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (w formie ubezpieczenia na życie),

f)       umów dodatkowych stanowiących uzupełnienie ww. ubezpieczeń,

zawartych z Allianz TUŻ;

3)      umów ubezpieczenia majątkowego – zawartych z Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń Ogólnych S.A. do dnia 1 lipca 2022 r.,

4)      następujących umów ubezpieczenia majątkowego:

a)      odnowienia ubezpieczeń komunikacyjnych, zawartych uprzednio z Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

b)      Twój Dom,

c)      Twoja Podróż,

d)      NNW Moje Bezpieczeństwo Prestiż,

e)      NNW Grono,

zawartych z Allianz TUiR,

5)      umów przystąpienia do Aviva OFE oraz rachunków otwartych w Aviva OFE,

6)      umów otwarcia rejestru lub programu w Aviva Investors Poland Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. do dnia 1 lipca 2022 r.,

7)      umów otwarcia rejestru lub programu w Allianz TFI w zakresie następujących funduszy:

a)      Allianz Duo FIO: Allianz Niskiego Ryzyka, Allianz Dochodowy, Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Allianz Globalny Obligacji, Allianz Obligacji Dynamiczny, Allianz Kapitał Plus, Allianz Stabilnego Inwestowania, Allianz Zrównoważony, Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji, Allianz Optymalnego Wzrostu, Allianz Globalnych Akcji, Allianz Polskich Akcji, Allianz Europejskich Akcji, Allianz Nowoczesnych Technologii, Allianz Małych Spółek,

b)      Allianz Strategiczny SFIO: Allianz Globalnych Strategii, Allianz Obligacji,

c)      Allianz Inwestycje SFIO: Allianz Krótkoterminowych Obligacji, Allianz Dłużny, Allianz Akcyjny, Allianz Papierów Nieskarbowych, Allianz Spółek Dywidendowych,

d)      Allianz SFIO Stabilnego Dochodu,

e)      Allianz SFIO Dużych Spółek.

§ 1 

Definicje

Ilekroć w Regulaminie używa się poniższych pojęć, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie:

1)    Allianz – Allianz Sp. z o.o. (poprzednio: Aviva Sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043360, wysokość kapitału zakładowego: 41 085 500 zł; NIP: 527-18-45-338; adres elektroniczny: www.allianz.pl, tel. +48 224 224 224;

2)    Aviva OFE – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, działający na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi nr DPL WF 898/1/4/12, wydanego 26 stycznia 1999 r.;

3)    Aviva PTE – Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, zarządzające Aviva OFE, działające na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi nr DPL WT/WPF 398/1/3/8, wydanego 27 października 1998 r., wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005940, NIP: 527-21-72-640, wysokość kapitału zakładowego: 137 000 000 zł (wpłacony w całości);

4)    Allianz TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna (poprzednio: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; pod numerem KRS: 0000176359; NIP 521-32-59-888; wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości);

5)    Allianz TUiR – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna (poprzednio: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.), z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; pod numerem KRS: 0000028261; NIP 525-15-65-015; wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości);

6)    Allianz TUŻ – Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna (poprzednio: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.), z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561; NIP: 526-020-99-75; wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych  (wpłacony w kwocie   87 267 500 złotych);

7)    Agent – przedsiębiorca (osoba fizyczna lub spółka) wykonujący czynności agencyjne na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Allianz TUŻ lub Allianz TUiR i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych;

8)    Członek Aviva OFE – osoba fizyczna, która podpisała umowę przystąpienia do Aviva OFE lub na której nazwisko został otwarty rachunek w Aviva OFE;

9)    Dni robocze / Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

10)  Dzień wyceny – w odniesieniu do Produktów Allianz TUŻ – dzień, na który ustalana jest przez Allianz TUŻ wartość jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego; jest to odpowiednio Dzień roboczy albo dzień kalendarzowy w zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia na życie, której dotyczy wycena; w odniesieniu do Produktów Aviva PTE – dzień, na który ustalana jest przez Aviva PTE wartość jednostki rozrachunkowej i aktywów netto funduszu;

11)  Hasło – wskazany przez Użytkownika w Systemie minimum siedmioznakowy kod współistniejący z Loginem, służący do identyfikacji Użytkownika przy korzystaniu z Usług Systemu, zawierający litery oraz cyfry. Poprawne podanie Loginu, Hasła oraz dodatkowo wyświetlonego przez System Hasła Captcha powoduje identyfikację Użytkownika w Systemie;

12)  Hasło pierwszego logowania – hasło generowane przez Użytkownika, które jest wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego; hasłem pierwszego logowania jest również hasło otrzymane przez członków Aviva OFE w liście rocznicowym oraz hasło, które dany członek Aviva OFE ustawił uprzednio w Koncie online;

13)  Hasło Captcha – wyświetlane przez System hasło w formie graficznej, którego wypełnienie może być wymagane w procesie logowania Użytkownika do aplikacji; rodzaj techniki stosowanej jako zabezpieczenie na stronach www, celem której jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych przez człowieka;

14)  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

a)   zawarła z Allianz TUŻ lub Allianz TUiR umowę ubezpieczenia lub jest osobą ubezpieczoną w ramach takiej umowy,

b)    zawarła umowę przystąpienia do Aviva OFE lub na której nazwisko został otwarty rachunek w Aviva OFE,

c)    zawarła umowę otwarcia programu lub rejestru w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Allianz TFI;

d) złożyła Allianz TUŻ wniosek ubezpieczeniowy w zakresie Produktów: Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa, Twoje Życie lub Twój Plan oraz jednocześnie jest osobą ubezpieczoną w ramach takiego wniosku;

15)  Kod jednorazowy – kod numeryczny jednokrotnego użytku, przesyłany przez Allianz za pośrednictwem wiadomości SMS, pozwalający na autoryzację danego Zlecenia lub grupy Zleceń wykonanych przez Użytkownika/Klienta w Systemie;

16)  Konto – elektroniczna ewidencja informacji dotyczących Klienta i posiadanych przez niego Produktów, prowadzona przez Allianz w Systemie;

17)  Konsultant – pracownik Allianz posiadający uprawnienia do aktywowania Konta w Systemie;

18)  Link aktywacyjny – adres internetowy, od którego Użytkownik rozpoczyna proces aktywacji Konta w Systemie;

19)  Link aktywacyjny do wniosku – przekierowanie do strony internetowej Allianz TUŻ przygotowanej specjalnie dla Użytkownika/Klienta, umożliwiającej mu autoryzację wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia;

20)  Login – wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej albo uprzednio nadany i przesłany przez Allianz (na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika do otrzymania listu rocznicowego w Aviva OFE) siedmiocyfrowy kod do logowania w ramach Konta online, służący do identyfikacji Użytkownika przy korzystaniu z Usług Systemu;

21) mojeID - usługa Krajowej Izby Rozliczeniowej polegająca na pośredniczeniu w potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej za pośrednictwem wybranych dostawców tożsamości (np. banki);

22)  Płatności elektroniczne – możliwość dokonania zapłaty składki poprzez płatność kartą, BLIKiem, linkiem lub przelewem;

23)  PPE – pracowniczy program emerytalny, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych;

24) Produkt – w zakresie wskazanym w preambule niniejszego Regulaminu: wniosek ubezpieczeniowy złożony Allianz TUŻ, umowa ubezpieczenia zawarta z Allianz TUŻ, umowa ubezpieczenia zawarta z Allianz TUO, rachunek w Aviva OFE albo rejestr lub program w Allianz TFI;

25)  Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu Mój Allianz oraz innych usług świadczonych elektronicznie przez Allianz Sp. z o.o. (poprzednio: Regulamin korzystania z serwisu transakcyjno-informacyjnego MojaAviva oraz innych usług świadczonych elektronicznie); stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

26)  Spółki Grupy Allianz – na potrzeby niniejszego Regulaminu są to następujące podmioty: Allianz, Allianz TUŻ, Allianz TUiR, Allianz TFI i Aviva PTE oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne;

27)  System – system działający w ramach serwisu Mój Allianz, umożliwiający Użytkownikom - w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie - dostęp do Konta oraz dostęp do informacji o Produktach Spółek Grupy Allianz, a Klientom możliwość składania Zleceń za pośrednictwem internetu;

28)  Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną określone w § 3 Regulaminu;

29)  Użytkownik – osoba uprawniona (posiadająca dostęp) do korzystania z Usług Systemu, która posiada Login i Hasło (w tym Klient). Za Użytkownika w zakresie Płatności elektronicznych uważa się także osobę, która nie posiada Loginu i Hasła, ale zawarła umowę ubezpieczenia z Allianz TUO z wykorzystaniem serwisu internetowego Agenta innego niż System;

30)  Wniosek – wniosek Klienta o dostęp do Systemu;

31)  Zablokowanie Usług Systemu – czasowy lub stały brak możliwości korzystania przez danego Użytkownika z Usług Systemu;

32)  Zlecenie – składane przez Użytkownika/Klienta w Systemie, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy Klienta w zakresie stosunków łączących go z daną Spółką Grupy Allianz.

§ 2 

Postanowienia ogólne

1.      Korzystanie przez Użytkownika z Systemu jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się oraz akceptacji przez Użytkownika treści Regulaminu i oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem i Allianz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.      Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.allianz.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3.      Z zastrzeżeniem czasu przeznaczonego na konserwację systemów niezbędnych do obsługi Systemu, System dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

4.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie:

1)    umów ubezpieczenia, w szczególności praw i obowiązków z nich wynikających, zastosowanie mają postanowienia tych umów ubezpieczenia, odpowiednie dla danej umowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz stosowne przepisy prawa;

2)    członkostwa w Aviva OFE zastosowanie mają postanowienia umowy o przystąpienie do Aviva OFE, postanowienia Statutu Aviva OFE oraz stosowne przepisy prawa;

3)    rejestrów lub programów prowadzonych w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Allianz TFI, zastosowanie mają postanowienia umowy o prowadzenie rejestru lub programu prowadzonego w ramach funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Allianz TFI, właściwe dla danego funduszu inwestycyjnego prospekty emisyjne i statuty oraz stosowne przepisy prawa.

5.      Przez stosowne przepisy prawa, o których mowa w ustępie powyżej, rozumie się w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych oraz innych stosowanych aktów prawnych.

6.      Regulamin nie narusza innych regulaminów wydanych przez Allianz, Allianz TUŻ, Allianz TUiR, Aviva PTE lub Allianz TFI.

7.      Przesyłanie za pośrednictwem Systemu informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych jest zakazane. W przypadku przesyłania takich treści Allianz ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Systemu lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym.

 

§ 3 

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.      Z zastrzeżeniem ust. od 2 do 4, na zasadach określonych w Regulaminie oraz w przepisach prawa, Allianz świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

1)   korzystania z aplikacji „Złóż wniosek ubezpieczeniowy online przy udziale Agenta”,

2)   korzystania z aplikacji „Złóż wniosek ubezpieczeniowy online bez udziału Agenta”,

3)   korzystania z aplikacji „Wirtualny Oddział”,

4)   informacyjne, polegające na udostępnieniu za pomocą Systemu – w zakresie i na zasadach wskazanych w Regulaminie - informacji o Produktach, w tym o Produktach posiadanych lub wnioskowanych przez danego Użytkownika, oraz o zgłoszonych roszczeniach,

5)   transakcyjne, polegające na umożliwieniu składania za pomocą Systemu Zleceń w zakresie wskazanym w poszczególnych załącznikach do niniejszego Regulaminu,

6)   płatności w zakresie Płatności elektronicznych.

2.      Usługi wymienione w ust. 1 dostępne są dla Użytkownika po otwarciu Konta. W zależności od sposobu aktywowania Konta Klienta, Produktu i roli Klienta w danym Produkcie zakres Usług może się różnić i jest opisany w załącznikach do niniejszego Regulaminu.

3. Usługi wymienione w ust. 1 pkt 6 są dostępne także dla Użytkowników, którzy nie posiadają Loginu i Hasła, ale zawarli umowę ubezpieczenia z Allianz TUiR, z wykorzystaniem serwisu internetowego udostępnionego przez Agenta, innego niż System.

§ 4 

Warunki korzystania z Usług Systemu

1.      Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie przez Użytkownika sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego minimalne wymogi, które aktualnie są dostępne w Systemie, w tym włączonej obsługi Cookies i Java Script, a także posiadanie adresu poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu komórkowego.

2.      Usługi Systemu lub inne usługi świadczone drogą elektroniczną są dostępne wyłącznie dla Użytkowników po aktywowaniu tychże usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.      W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych w ust. 1, Allianz nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na ich jakość.

4.      Korzystanie przez Klienta z Usług nie wyłącza obowiązków informacyjnych poszczególnych Spółek Grupy Allianz, wynikających z obowiązujących przepisów, ani nie wyklucza możliwości przekazywania Klientowi określonych informacji w formie pisemnej lub innej formie z nim uzgodnionej, w szczególności przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość.

5.      Możliwość składania Zleceń przez Klienta przy wykorzystaniu Usług określonych w § 3 nie wyklucza możliwości składania Zleceń w formie pisemnej lub innej uzgodnionej między Klientem a poszczególnymi Spółkami Grupy Allianz, w szczególności przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość.

6.      Użytkownik nie może ustanowić pełnomocnika do działania w jego imieniu w zakresie Usług wskazanych w § 3.

§ 5 

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.      Umowa dotycząca świadczenia drogą elektroniczną usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 6 zawierana jest na czas wykonywania tych usług, a umowa dotycząca świadczenia drogą elektroniczną usług wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 4-5 zawierana jest na czas nieokreślony. Z zawarciem tych umów nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty ze strony Użytkownika/Klienta.

2.      Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi na zasadach określonych w ust. 3-5, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu i uprzednią akceptacją jego postanowień (przed zalogowaniem do Systemu). Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik wnioskuje o zmianę umów, które łączą go z Spółkami Grupy Allianz w taki sposób, że gdy dopuszczają to przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu, jego zlecenia, dyspozycje i oświadczenia złożone w Systemie zostaną przez te Spółki Grupy Allianz uznane za równoważne w skutkach z takimi, które Użytkownik złożyłby w formie pisemnej. Allianz oświadcza, że jest uprawniony do przyjęcia i akceptacji wniosku Użytkownika w zakresie takiej zmiany.

3.      Użytkownik może aktywować Usługi wskazane w § 3 ust. 1 pkt 1-3 po otrzymaniu Linku aktywacyjnego do Wniosku na adres e-mail wskazany we Wniosku.

4.      Użytkownik może aktywować Usługi wskazane w § 3 ust. 1 pkt 6 po ich udostępnieniu i przy zakupie Produktu, dla którego dostępne są te Usługi, zgodnie z odpowiednim załącznikiem do Regulaminu.

5.      Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4-5, Klient może aktywować odpowiednio poprzez:

a)   wypełnienie formularza Wniosku w formie papierowej, który jest dostępny na stronie www.allianz.pl, podpisaniu tego Wniosku oraz odesłaniu go do Allianz na adres: Allianz Sp. z o.o., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa,

b)   złożenie Wniosku jednocześnie z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia lub umową o korzystanie z innego Produktu, przy czym Konto Klienta zostanie aktywowane w terminie trzech Dni roboczych od dnia zawarcia umowy o Produkt,

c)   wypełnienie elektronicznego formularza Wniosku, dostępnego na stronie www.allianz.pl,

d)   złożenie Wniosku podczas rozmowy z Konsultantem,

e)   akceptację przygotowanego przez Allianz Linku aktywacyjnego.

6.    W przypadkach wskazanych w Systemie korzystanie z niektórych funkcjonalności Systemu może wymagać aktywacji Systemu w sposób wskazany w ust. 5 ppkt a) powyżej lub wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody w Systemie.

7.      Użytkownik, po złożeniu Wniosku, otrzymuje na wskazany w tym Wniosku adres poczty e-mail Link aktywacyjny. Po kliknięciu na Link aktywacyjny Użytkownik jest przekierowany na stronę Systemu, gdzie ma możliwość wprowadzenia własnego Hasła.

8.      Do zalogowania się do Systemu wymagane jest poprawne podanie Loginu i Hasła. System może dodatkowo wyświetlić żądanie podania Hasła Captcha.

9.      Poprawne podanie Loginu i Hasła oraz – w przypadku takiego żądania – dodatkowo Hasła Captcha powoduje identyfikację Użytkownika w Systemie.

10.   Złożenie przez Klienta kolejnego Wniosku z podaniem w nim danych w zakresie adresu e-mail i telefonu komórkowego, innych niż dotychczas wskazane na potrzeby Usług Systemu, skutkuje wprowadzeniem aktualizacji tych danych w Systemie.

11.   Zakładając Konto w Systemie, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie odpowiednio przez Allianz TUŻ lub Allianz TUiR drogą elektroniczną, na ostatni wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub do Systemu, wszelkiej korespondencji dotyczącej umów ubezpieczenia, w tym listów rocznicowych i informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umów ubezpieczenia. W przypadku przesłania dokumentów, o których mowa powyżej, Użytkownik upoważnia Allianz do przechowywania tych dokumentów w Systemie. Użytkownikowi przysługuje prawo przeniesienia tych dokumentów na własny nośnik informacji. W przypadku przekazywania ww. korespondencji do Systemu, odpowiednio Allianz TUŻ lub Allianz TUiR zobowiązują się do przesyłania drogą elektroniczną na ostatni wskazany przez Użytkownika adres e-mail informacji o przekazaniu dokumentów do Systemu.

§ 6 

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.      Klient może odstąpić od Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług określonych w § 3 ust. 1 ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od jej zawarcia.

2.      Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług określonych w § 3 ust. 1 może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron, w każdym czasie jej obowiązywania. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym druga Strona otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

3.      Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług określonych w § 3 ust. 1 może być także wypowiedziana przez każdą ze Stron bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności naruszenie przez drugą Stronę postanowień Regulaminu.

4.      Odstąpienie od Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług określonych w § 3 ust. 1 oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej.

5.      Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług określonych w § 3 ust. 1 ulega także rozwiązaniu w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3.

6.      Pomimo odstąpienia od Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług określonych w § 3 ust. 1, jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron lub jej rozwiązania na skutek okoliczności wskazanych w Regulaminie, Użytkownik zachowuje prawo do logowania się do Systemu w celu pobierania korespondencji, dokumentów oraz informacji dotyczących Produktów.

7.      Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług określonych w § 3 ust. 1 nie powoduje nieważności Zleceń złożonych przy wykorzystaniu Usług Systemu w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 7 

Zasady dostępu do Systemu

1.      Allianz zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępności Systemu lub niektórych z jego Usług w godzinach od 22:00 do 6:00 ze względów technicznych, spowodowanych koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa i przetwarzania danych zebranych w ciągu dnia. O ewentualnych innych ograniczeniach w dostępności Systemu Użytkownik zostanie powiadomiony komunikatem, zamieszczonym z odpowiednim wyprzedzeniem w Systemie.

2.      Usługi Systemu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników. Koszty połączenia z Systemem, utrzymywania ważnego adresu poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu komórkowego obciążają Użytkownika.

3.      Login określony przez Użytkownika w formie adresu e-mail nie może być już używany przez innego Użytkownika.

4.      Login, Hasło pierwszego logowania, Hasło oraz Kod jednorazowy są poufne i nie powinny być udostępniane osobom trzecim. Allianz nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia Loginu, Hasła pierwszego logowania, Hasła lub Kodu jednorazowego osobom trzecim.

5.      Sześciokrotne błędne wprowadzenie Hasła dla danego Konta powoduje Zablokowanie Usług Systemu.

6.      W przypadku zagubienia Hasła lub Zablokowania Usług Systemu, jak w ust. 5 powyżej, po wybraniu odpowiedniej opcji na ekranie logowania i wprowadzeniu Loginu zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem do ustawienia nowego Hasła.

7.      Użytkownik ma również możliwość Zablokowania Usług Systemu za pośrednictwem infolinii Allianz. W takim przypadku dostęp do Systemu będzie możliwy po odblokowaniu Systemu za pośrednictwem Agenta Allianz lub po przesłaniu do Allianz stosownego wniosku o odblokowanie Konta Klienta.

8.      Allianz ma prawo Zablokowania Usług Systemu w razie podejrzenia nieuprawnionego dostępu do Systemu. W tym przypadku odblokowanie Systemu może nastąpić za pośrednictwem infolinii Allianz.

9.      Allianz zastrzega sobie również prawo odmowy dostępu do Systemu lub przyjęcia Zlecenia w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, lub systemów zasilania, lub sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia, jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zlecenia oraz wszelkich innych przerw w działaniu Systemu, w szczególności spowodowanych koniecznością jego bieżącej konserwacji.

§ 8 

Zasady dotyczące składania i realizacji Zleceń

1.      Z zastrzeżeniem § 7 ust. 1, Zlecenia można składać codziennie.

2.      Złożone Zlecenie nie może zostać odwołane. Nie jest możliwe złożenie Zlecenia z odroczonym terminem jego realizacji.

3.      Zlecenia składane z wykorzystaniem Usług Systemu są przekazywane przez Allianz do Spółki Grupy Allianz, której one dotyczą. Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, Klient upoważnia Allianz do przekazania Zleceń do odpowiedniej Spółki Grupy Allianz, w tym do sporządzania, podpisywania i składania tych Zleceń w jego imieniu, z prawem Allianz do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Allianz.

4.      Przekazanie Zlecenia nie jest równoznaczne z jego realizacją, która ma miejsce zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednim załączniku do Regulaminu, a w zakresie w nim nieuregulowanym – zgodnie ze stosunkiem łączącym Klienta z daną Spółką Grupy Allianz, z zastrzeżeniem, że Zlecenia są realizowane w kolejności ich złożenia, a Zlecenie uważa się za złożone w dacie i czasie wskazanych przez System. Skutki nieprawidłowo złożonego Zlecenia obciążają Klienta.

5.      Z zastrzeżeniem ust. 4, zasady dotyczące składania i realizacji Zleceń, w tym wysokość opłat za ich realizację, określone są w zawartej przez Klienta z daną Spółką Grupy Allianz umowie dotyczącej danego Produktu.

6.      Szczegóły Zlecenia i status jego realizacji widoczne są w Systemie, w zakładce z historią Zleceń.

§ 9 

Zabezpieczenie dostępu do Systemu

1.      Dostęp do Systemu jest możliwy jedynie po poprawnej identyfikacji Użytkownika na podstawie Loginu, Hasła oraz – w przypadku takiego żądania – dodatkowo Hasła Captcha. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w tajemnicy danych do logowania do konta w Systemie.

2.      W trakcie dostępu do Systemu następuje połączenie ze stronami dystrybucyjnymi Allianz, które jest szyfrowane przy wykorzystaniu technologii Secure Socket Layer (SSL), opartej o algorytm RSA z kluczem publicznym oraz RC4 z kluczem prywatnym do 128 bitów.

3.      Składanie Zleceń z wykorzystaniem Usług Systemu wymaga użycia przeglądarki, która umożliwia szyfrowanie kluczem o długości 128 bitów. Ponadto przeglądarka musi umożliwiać obsługę plików Cookies na dysku lokalnym użytkowanego komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia i po zakończeniu korzystania z usługi są usuwane z systemu informatycznego.

4.      Złożenie Zlecenia wymaga autoryzowania Kodem jednorazowym. Kod jednorazowy jest generowany przez System i przesyłany wiadomością SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego.

5.      Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Systemu to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z określonych Usług Systemu.

6.      W Systemie zastosowano automatyczne wygaszanie sesji, czyli zabezpieczenie polegające na automatycznym wylogowaniu z Systemu po 20-minutowej nieaktywności Użytkownika.

§ 10     

Płatności elektroniczne

1.      Użytkownik dokonujący płatności z tytułu odrębnie wskazanych Produktów Allianz TUŻ lub Allianz TUiR, ma możliwość dokonania zapłaty składki ubezpieczeniowej poprzez transakcję autoryzowaną:

1)    przez system eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (krajowa instytucja płatnicza obsługująca płatności i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego; nr wpisu do rejestru KNF: IP28/2014), zwaną dalej „eCard”, która jest podmiotem zapewniającym obsługę płatności w tym zakresie w ramach Serwisu i działa jako agent rozliczeniowy na rzecz Allianz TUŻ i Allianz TUiR;

2)    przez system Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (krajowa instytucja płatnicza obsługująca płatności i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego; nr wpisu do rejestru KNF: IP17/2013), zwaną dalej „Blue Media”, która jest podmiotem zapewniającym obsługę płatności w tym zakresie w ramach Serwisu i działa jako agent rozliczeniowy na rzecz Allianz TUŻ i Allianz TUiR (dostępne formy płatności: Karty płatnicze - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro; BLIK; Pay by link; Szybkie przelewy).

2.      W celu dokonania płatności za Produkty Allianz TUŻ lub Allianz TUiR, Użytkownik:

1)    za pośrednictwem strony internetowej eCard będzie mógł zrealizować płatności w jeden z poniższych sposobów:

a)    płatności kartami (dostawca usługi przedstawia aktualną listę organizacji kartowych),

b)    płatności przelewem elektronicznym (dostawca usługi przedstawia aktualną listę banków), albo

2)    za pośrednictwem Blue Media będzie mógł zrealizować płatności w jeden z poniższych sposobów:

a)    płatności kartami (dostawca usługi przedstawia aktualną listę organizacji kartowych),

b)    płatności przelewem elektronicznym, w tym Pay by link i Szybkie przelewy (dostawca usługi przedstawia aktualną listę banków),

c)     płatności BLIKiem.

3.      Po dokonaniu płatności przez Użytkownika na stronie dostawcy usługi (w przypadku systemu eCard) albo na stronie Allianz (w przypadku systemu Blue Media) wyświetlana jest informacja o statusie dokonanej transakcji – informacja o powodzeniu lub braku powodzenia transakcji.

4.         W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy ubezpieczenia zwrot składki opłaconej kartą płatniczą następuje na rachunek karty, z której dokonano płatności.

5.      W przypadku systemu Blue Media, Użytkownik zalogowany do Systemu ma możliwość zapisania oraz usunięcia danych karty płatniczej oraz podglądu zapisanych kart płatniczych na Koncie. Wybierając opcję zapisu karty Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie danych karty płatniczej (numeru oraz kodu CVC/CVV) w formie zaszyfrowanej w systemach informatycznych Blue Media, w celu dokonywania płatności w Systemie „jednym kliknięciem”, tj. bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych karty płatniczej. Płatności „jednym kliknięciem” wymagają przeprowadzenia przez Użytkownika transakcji inicjującej z wykorzystaniem mechanizmów autoryzacyjnych wydawcy karty (np. wymagane wprowadzenie kodu CVC/CVV lub autoryzacja z wykorzystaniem 3D-Secure).  

6.         Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z płatności „jednym kliknięciem” w każdym czasie poprzez usunięcie zapisanej karty po zalogowaniu do Systemu.

7.         W przypadku systemu Blue Media Użytkownik zalogowany do Systemu ma możliwość aktywowania usługi płatności automatycznej, czyli zlecenia cyklicznego obciążania wskazanej karty płatniczej („płatność automatyczna kartą”) lub rachunku bankowego przy użyciu BLIKa („płatność powtarzalna BLIK”), w zmiennych kwotach, w celu zapłaty składki oraz innych należności, w wysokości i terminach wynikających z określonej umowy ubezpieczenia, do czasu zgłoszenia rezygnacji z cyklicznego obciążenia tej karty lub rachunku.

8.         Włączenie płatności automatycznej kartą wymaga przeprowadzenia przez Użytkownika transakcji inicjującej z wykorzystaniem mechanizmów autoryzacyjnych wydawcy karty (np. wymagane wprowadzenie kodu CVC/CVV lub autoryzacja z wykorzystaniem 3D-Secure) lub wskazania karty zapisanej na koncie. Podając dane karty Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie danych karty płatniczej (numeru oraz kodu CVC/CVV) w formie zaszyfrowanej w systemach informatycznych Blue Media w celu realizowania przez Allianz płatności automatycznych kartą oraz w celu dokonywania w Systemie płatności „jednym kliknięciem”.

9.         Allianz nie przetwarza danych karty płatniczej za wyjątkiem sześciu pierwszych lub czterech ostatnich cyfr numeru karty oraz niepowtarzalnego identyfikatora transakcji automatycznej, tzw. „ClientHash”, nadanego przez Blue Media.

10.       Włączenie płatności powtarzalnej BLIK wymaga przeprowadzenia przez Użytkownika transakcji inicjującej BLIK. Autoryzacja transakcji inicjującej i wyrażenie zgody na włączenie płatności automatycznej w aplikacji bankowej przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na zapisanie w formie zaszyfrowanej w systemach informatycznych Blue Media oraz Allianz identyfikatora transakcji automatycznej w celu realizowania przez Allianz płatności powtarzalnych BLIK.

11.       Allianz podejmuje próbę realizacji płatności automatycznej w ciągu 5 dni przed terminem wymagalności wynikającym z umowy ubezpieczenia. W przypadku niepowodzenia płatności Allianz może ponowić próbę realizacji płatności nie więcej niż 2 razy w ciągu kolejnych 5 dni. Jeżeli wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem, to w danym terminie płatność automatyczna nie zostanie zrealizowana. Proces ten jest dalej nazywany „realizacją płatności automatycznej”.

12.       Użytkownik jest zobowiązany zapewnić środki na rachunku karty płatniczej wskazanej do obciążenia w ramach płatności automatycznej lub na rachunku bankowym powiązanym z płatnością powtarzalną BLIK, pozwalające na realizację płatności automatycznej.

13.       Realizacja płatności automatycznej kartą nie wymaga dodatkowej autoryzacji przez Użytkownika. Realizacja płatności powtarzalnej BLIK może wymagać dodatkowej autoryzacji poprzez każdorazową akceptację obciążenia rachunku przez Użytkownika w aplikacji bankowej.

14.       Jeżeli aktywowanie płatności automatycznej dla danego Produktu Allianz TUŻ lub Allianz TUiR następuje w ciągu 5 dni przed najbliższym terminem wymagalności, to proces realizacji płatności automatycznej rozpoczyna się niezwłocznie po aktywowaniu płatności automatycznej.

15.       Użytkownik jest uprawniony do wyłączenia płatności automatycznej poprzez odwołanie w Systemie zlecenia obciążania karty płatniczej lub rachunku bankowego. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, wyłączenie płatności automatycznej jest skuteczne z chwilą otrzymania takiej dyspozycji od Użytkownika. Jednakże wyłączenie funkcji płatności automatycznej po rozpoczęciu realizacji danej płatności automatycznej będzie skuteczne dopiero od kolejnego terminu wymagalności składki w danym Produkcie. Usunięcie z Konta zapisanej karty wskazanej do obciążenia w ramach płatności automatycznych kartą, skutkuje także wyłączeniem tych płatności automatycznych.

16.       Użytkownik może zmodyfikować płatność automatyczną w Systemie. Modyfikacja oznacza wyłączenie poprzedniej płatności automatycznej i aktywowanie nowej płatności automatycznej. Jeżeli modyfikacja jest dokonywana w trakcie realizacji płatności automatycznej, to proces realizacji płatności automatycznej jest kontynuowany w ramach nowej płatności automatycznej.

17.       Aktywowanie oraz korzystanie z usługi płatności automatycznej jest bezpłatne.

18.       W razie jakichkolwiek zapytań związanych z płatnościami „jednym kliknięciem” lub płatnościami automatycznymi należy kontaktować się pod numer infolinii +48 224 224 224 lub adres email bok@allianz.pl.

§ 11     

Ograniczenie odpowiedzialności Allianz

Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Allianz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

1)    nienależytą jakością połączenia, działaniem szkodliwego oprogramowania na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, za pomocą którego Użytkownik loguje się do Systemu lub autoryzuje operacje w Systemie, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania lub sprzętu komputerowego, awarią sieci telekomunikacyjnej lub przerwą w dostawie prądu, przerwaniem połączenia w trakcie składania Zlecenia, jakimkolwiek działaniem osób trzecich w trakcie składania Zlecenia oraz wszelkimi innymi przerwami w działaniu Systemu, spowodowanymi przyczynami niezależnymi od Allianz,

2)    niedostarczeniem lub nieprawidłowym dostarczeniem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej przez obsługujących je operatorów,

3)    następstwem działania organów władzy, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu aktywowania dostępu do Systemu, które uniemożliwiają prawidłowe jego wykonanie,

4)    działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, stanowiące przeszkodę do wykonania lub należytego wykonania umowy,

5)    zmianą ustawień komputera Użytkownika lub oprogramowania, poczynioną w celu korzystania z Usług,

6)    przez osoby trzecie, wskutek niezablokowania przez Użytkownika Usług Systemu lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku utraty karty SIM lub podejrzenia ujawnienia Loginu, Hasła lub Kodu jednorazowego.

§ 12     

Reklamacje

1.      Organem właściwym do rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących Usług jest Zarząd Allianz lub upoważnieni przez niego pracownicy. Klienci mogą również składać reklamacje dotyczące Usług do poszczególnych Spółek Grupy Allianz na zasadach obowiązujących w tych spółkach.

2.      W razie stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących realizacji Umowy, w tym realizacji Zleceń złożonych z wykorzystaniem Usług Systemu, Użytkownik powinien przekazać Allianz reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Allianz może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

3.      Reklamacje mogą być składane:

a)    w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Allianz lub jej jednostce albo przesyłką pocztową (w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe),

b)    ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Allianz lub jej jednostce,

c)     w postaci elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – na adres mailowy wskazany na stronie internetowej Allianz.

4.      Złożenie reklamacji niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, umożliwi Allianz rzetelne i efektywne jej rozpatrzenie. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrzenia reklamacji, zgłaszający ją powinien podać dane osobowe i kontaktowe umożliwiające jego identyfikację, zwłaszcza: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

5.      Na żądanie zgłaszającego reklamację, wyrażone w jej treści, osobie tej przekazywane jest potwierdzenie faktu jej złożenia. W zależności od złożonej dyspozycji, potwierdzenie takie przekazywane jest osobiście w siedzibie Allianz, pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

6.      O sposobie rozpatrzenia reklamacji Allianz powiadomi osobę, która ją zgłosiła, na piśmie albo – na wniosek tej osoby - pocztą elektroniczną.

7.      Allianz rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

8.      W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 7, Allianz wyjaśni zgłaszającemu reklamację przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

9.      Zgłaszający reklamację jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji Allianz dotyczącej złożonej reklamacji. W sprawach odwołań stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-8 powyżej.

10.   Zgłaszającemu reklamację, w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Osobie fizycznej będącej uczestnikiem lub członkiem funduszu albo ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Udział w postępowaniu jest dla Allianz obowiązkowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: www. rf.gov.pl).

11.   Uczestnik ma prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

12.   Sposób i tryb rozpatrywania wniosków i skarg przez podmioty, o których mowa w ust. 10 - 11 regulują właściwe przepisy.

§ 13     

Zmiany Regulaminu

1.      Regulamin może ulec zmianie w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany zakresu oferowanych Usług, a także z innych ważnych przyczyn. W takim przypadku Użytkownik zostaje powiadomiony przez Allianz o treści zmian pocztą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej albo poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Koncie Klienta.

2.      Jeżeli w Regulaminie zostały wprowadzone zmiany, Użytkownik podczas logowania będzie miał możliwość zapoznania się z nimi oraz ich akceptacji.

3.      Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu może w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach złożyć Allianz pisemne oświadczenie o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Otrzymanie takiego oświadczenia przez Allianz jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Systemu i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dniem otrzymania przez Allianz oświadczenia Użytkownika.

4.      Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu nie będzie miał możliwości zalogowania się do Systemu.

5.      Zmiany Regulaminu wchodzą w życie odpowiednio z dniem powiadomienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej albo z dniem umieszczenia ich na Koncie Klienta, chyba że w treści informacji o zmianach podano inną datę wejścia w życie.

§ 14     

Przetwarzanie danych osobowych

1.      Zakładając Konto w Systemie, Użytkownik wyraża zgodę na zasięganie przez Allianz informacji w poszczególnych Spółkach Grupy Allianz na temat Produktów posiadanych przez Użytkownika/Klienta w tych spółkach i obsługiwanych w Systemie oraz jego danych osobowych przetwarzanych w danej spółce. Jednocześnie Użytkownik/Klient upoważnia Allianz do połączenia uzyskanych danych i wspólnej ich prezentacji w Systemie oraz aktualizowania danych w Spółkach Grupy Allianz w zakresie Produktów obsługiwanych w Systemie.

2.      Allianz jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe Użytkownika/Klienta pozyskane za pośrednictwem Systemu oraz na podstawie zgody, o której mowa w ust. 1. Użytkownik/Klient ma prawo wycofania zgody, o której mowa w ust. 1 jednakże jest to równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Systemu.

3.      Allianz informuje, że przetwarza dane osobowe Użytkowników/Klientów w celu oferowania i realizacji usług finansowych poprzez System.

4.      Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą zostać udostępnione w celach marketingowych Spółkom Grupy Allianz jedynie w sytuacji, gdy uprzednio wyrażą oni na to swoją zgodę oraz wyłącznie dla celów wskazanych w takiej zgodzie.

5.      Allianz informuje, że Użytkownikowi/Klientowi przysługuje także prawo do żądania usunięcia tych danych, w przypadku gdy zezwalają na to przepisy prawa, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, w tym dla realizacji celów realizowanych przez System, co jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika/Klienta z korzystania z Systemu.

6.      Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy: bok@allianz.pl.

7.      W stosunku do Użytkownika, który jest ubezpieczającym lub ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia zawartej z Allianz TUŻ lub z Allianz TUiR, odpowiednio Allianz TUŻ lub Allianz TUiR są administratorem danych osobowych, które mogą być przetwarzane w celu:

a)    wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania może być niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy ubezpieczenia, przepis prawa, zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes administratora danych;

b)    marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika;

c)     wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących zawartych umów ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes ubezpieczyciela;

d)    w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ubezpieczyciela;

e)    dochodzenia roszczeń ubezpieczyciela – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ubezpieczyciela;

f)      podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ubezpieczyciela;

g)    wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na ubezpieczycielu – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa.

8.     Dane osobowe Użytkownika, o którym mowa w ust. 7, mogą zostać pozyskane od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze, Narodowego Funduszu Zdrowia lub podmiotu go zastępującego, organów administracji publicznej, Banku lub innych Spółek Grupy Allianz oraz innych podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych tego Użytkownika, na podstawie zgody Użytkownika lub przepisu prawa i w związku z zawarciem lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, oceną ryzyka ubezpieczeniowego lub rozpatrywaniem roszczenia.

9.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dane osobowe Użytkownika, o którym mowa w ust. 7, mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym ubezpieczycielom i reasekuratorom, w zakresie i celu wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa. Ponadto dane tego Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ubezpieczyciela, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ubezpieczycielem i wyłącznie zgodnie z poleceniami ubezpieczyciela. Kategorię podmiotów, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe wskazano w polityce prywatności na stronie internetowej ubezpieczyciela.

10.  Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania takich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania jego danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

11.  W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody Użytkownika i zgoda ta nie jest niezbędna do wykonania umowy ubezpieczenia lub realizacji usługi, Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika decyzje dotyczące tego Użytkownika mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany w przypadku pozyskania zgody Użytkownika, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

13.  Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

14.  Allianz, Allianz TUŻ i Allianz TUiR wyznaczyły inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: ochrona.danych@allianz.pl lub pisemnie na adres administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

15.  Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

16.  Wybierając opcję płatności:

1)      „jednym kliknięciem” lub płatności automatycznej kartą, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie danych karty płatniczej (numeru oraz kodu CVC/CVV);

2)      powtarzalnej BLIK, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie identyfikatora transakcji automatycznej;

w formie zaszyfrowanej w systemach informatycznych Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (krajowa instytucja płatnicza obsługująca płatności i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego; nr wpisu do rejestru KNF: IP17/2013), a w przypadku płatności powtarzalnej BLIK – także w systemach informatycznych Allianz, w celu dokonywania płatności w Systemie prowadzonym przez Allianz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B. W przypadku realizacji płatności administratorem danych osobowych jest Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Informacje dotyczące przetwarzania danych zawarte są w polityce prywatności na stronie https://bluemedia.pl.

17. W przypadku potwierdzenia tożsamość poprzez mojeID dane osobowe Użytkownika są powierzane przez Allianz i Allianz TUŻ Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113064.

§ 15     

Postanowienia końcowe

1.      Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Użytkownika, jak też każdy inny sąd, którego właściwość wynika ze stosunku prawnego łączącego Użytkownika z daną Spółką Grupy Allianz.

3.      W relacjach z Użytkownikiem używany jest język polski.

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2022 roku.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z serwisu Mój Allianz oraz innych usług świadczonych elektronicznie przez Allianz Sp. z o.o.

Zakres usług wspólnych

1.     Zakres usług wspólnych obejmuje:

a)    prezentację danych osobowych i adresowych Klientów,

b)    złożenie wniosku o zmianę danych osobowych (dotyczy Użytkowników oraz Klientów w zakresie Produktów Allianz TUŻ z wyłączeniem PPE);

c)     zmianę adresu do korespondencji w zakresie produktów Allianz TUŻ (z wyłączeniem PPE), Allianz TUiR oraz Aviva OFE;

d)    migrację konta Użytkownika (tzw. „Gościa”) na konto Klienta z potwierdzeniem hasłem SMS;

e)    składanie określonych zgód i oświadczeń woli związanych z funkcjonowaniem Systemu,

f)      prezentację ogólnych zniżek lub rabatów oferowanych przez Spółki Grupy Allianz.

2.     W celu realizacji zmiany danych osobowych Allianz może wymagać złożenia przez Użytkownika dokumentów potwierdzających fakt zajścia zmiany tych danych. W takim przypadku Allianz wskaże Użytkownikowi w Systemie, jakie dokumenty są konieczne do realizacji Zlecenia w tym zakresie.

3.     W przypadku złożenia przez Klienta zlecenia zmiany adresu do korespondencji, o którym mowa w ust. 1 pkt c, nowy adres do korespondencji zostanie wprowadzony jednocześnie we wszystkich wymienionych w niniejszym Regulaminie produktach Allianz TUŻ (z wyłączeniem PPE), Allianz TUiR oraz Aviva OFE, posiadanych przez Klienta.

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z serwisu Mój Allianz oraz innych usług świadczonych elektronicznie przez Allianz Sp. z o.o.

Zakres usług w zakresie Produktów Allianz TUŻ

§ 1

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.     Zakres usług polegających na udostępnieniu za pomocą Systemu informacji o Produktach Allianz TUŻ obejmuje udzielanie informacji o:

1)   przedmiocie i zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości świadczeń,

2)   terminach i wysokościach składek,

3)   wartości polisy, wartości lokacyjnej lub wartości rachunku,

4)   sposobie i terminie realizacji Zleceń złożonych przez Użytkownika,

5)   wynikach badań medycznych przeprowadzonych w związku z zawieraniem umowy ubezpieczenia,

6) numerze wniosku ubezpieczeniowego dla Produktów: Nowa Perspektywa, Twoje Życie i Twój Plan,

7) etapie obsługi w Allianz TUŻ wniosku ubezpieczeniowego dla Produktów: Nowa Perspektywa, Twoje Życie i Twój Plan lub deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie Opiekun,

8) treści wniosku ubezpieczeniowego dla Produktów: Nowa Perspektywa, Twoje Życie i Twój Plan.

2.     Z zastrzeżeniem przepisów prawa stanowiących odmiennie, zakres usług polegających na składaniu za pomocą Systemu Zleceń w zakresie Produktów Allianz TUŻ obejmuje składanie Zleceń dotyczących:

1)   zmiany alokacji składki dla nowych wpłat składek regularnych lub dodatkowych/lokacyjnych/dedykowanych,

2)   przeliczenia całości lub części zarachowanych na danym rachunku jednostek jednego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na jednostki innego funduszu,

3)   zmiany osób uposażonych,

4)   odwieszenia lub zawieszenia opłacania składek (dotyczy indywidualnych umów ubezpieczenia na życie),

5)   zmian rocznicowych, w tym zmianę częstotliwości i zmianę wariantu umowy (dotyczy indywidualnych umów ubezpieczenia na życie),

6)   nieindeksowania i zmiany wysokości składki, zmiany sumy ubezpieczenia i rezygnacji z umowy dodatkowej,

7)   wypłaty części wartości polisy (wartości rachunku) lub wypłaty wartości lokacyjnej,

8)   rezygnacji z umowy ubezpieczenia i wypłaty całej wartości polisy (wartości wykupu),

9)   zmiany banku do opłacania składek (dotyczy indywidualnych umów ubezpieczenia na życie),

10)  zapytania o stan płatności (dotyczy indywidualnych umów ubezpieczenia na życie),

11)  zmiany Agenta obsługującego umowę ubezpieczenia (dotyczy indywidualnych umów ubezpieczenia na życie);

12)  wygenerowanie płatności składki ubezpieczeniowej (na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie),

13)  zgłoszenia określonych typów roszczeń z umowy ubezpieczenia (przy czym roszczenia te będą rozpatrywane przez Allianz TUŻ),

14)  pobierania kodów rabatowych do promocji partnerskich związanych z ubezpieczeniem Twoje Życie i Twój Plan,

15) potwierdzenia prawidłowości danych zawartych we wniosku ubezpieczeniowym dla Produktów: Nowa Perspektywa, Twoje Życie i Twój Plan,

16) złożenia deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie Opiekun (z logowaniem do Systemu, jak i bez takiego logowania).

3. W zakresie PPE i sprawach dotyczących takiego programu Użytkownik składa oświadczenia woli pracodawcy lub za jego pośrednictwem w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku lub w innej postaci, jeżeli w umowie zakładowej tak określono.

§ 2
Zakres Produktów dostępnych dla Klienta w Systemie

System obsługuje następujące rodzaje Produktów Allianz TUŻ:

1)    indywidualna umowa ubezpieczenia zawarta przez Klienta z Allianz TUŻ na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego: Bonus ze składką jednorazową, Bonus ze składką regularną, Bonus VIP, Superbonus, Kapitalna Przyszłość, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Uniwersalnego, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Uniwersalnego: Nowa Perspektywa, juniorGO, Nowa Perspektywa na start, Perspektywa oraz Plus, Ogólnych Warunków Młodzieżowego Ubezpieczenia Uniwersalnego Absolwent (z wyłączeniem umów ubezpieczenia, w których nastąpiło spełnienie przez Towarzystwo świadczenia ubezpieczeniowego przewidzianego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Młodzieżowa Polisa Przyszłościowa, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twoje Życie i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Plan. W przypadku zmiany Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia na Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Perspektywa („konwersja”) z zakresu, o którym mowa powyżej, zostają wyłączone umowy ubezpieczenia podlegające konwersji – na czas niezbędny do wprowadzenia wnioskowanej przez ubezpieczającego zmiany warunków ogólnych,

2)    umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawarte na podstawie Warunków Ogólnych Grupowego Ubezpieczenia na Życie: Opiekun, Opiekun VIP, Zespół i Bonus,

3)    pracownicze programy emerytalne prowadzone w formie umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (w zakresie udostępnienia za pomocą Systemu informacji o Produkcie),

4)    indywidualna umowa ubezpieczenia zawarta przez Klienta z Allianz TUŻ na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego Multibonus, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: Pakiet Ja, Pakiet Ty, Pakiet My oraz następujących umów zawartych po dniu 16 czerwca 2014 r. na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego: Bonus VIP i Kapitalna Przyszłość, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,

5) wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, złożony przez Klienta do Allianz TUŻ na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Plan, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twoje Życie i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Plan.

§ 3
Uprawnienia w zakresie usług Systemu

1.      Klient może korzystać z Usług Systemu w zakresie wskazanym w § 1 i 2, na zasadach określonych poniżej.

2.      W przypadku aktywowania dostępu do Systemu w sposób określony w § 5 ust. 5 ppkt a lub b Regulaminu, a w przypadku usług wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 - 3 niniejszego Załącznika także w sposób wskazany w § 5 ust. 5 ppkt c - e Regulaminu albo poprzez akceptację w Koncie odrębnej zgody na aktywację takiej usługi, Klient:

a)   który jest jednocześnie ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia wskazanej w § 2 pkt 1 i 4 niniejszego Załącznika, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności, określonym w § 1 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 5) i ust. 2 pkt 1 – 2 i 4 – 11 niniejszego Załącznika (z wyłączeniem § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 7 i 8 niniejszego Załącznika dla Produktu Nowa Perspektywa na start oraz Pakiet Ja, Pakiet Ty, Pakiet My) oraz w ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 1,

b)   który jest jednocześnie ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia wskazanej w § 2 pkt 1 niniejszego Załącznika, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 i 5 niniejszego Załącznika i ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 1,

c)   który jest jednocześnie ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia wskazanej w § 2 ust. 2 niniejszego Załącznika, otrzymuje dostęp do Systemu w pełnym zakresie jego funkcjonalności określonym w Załączniku nr 1 oraz w § 1 niniejszego Załącznika, a w zakresie § 1 ust. 1 pkt 4 oraz § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 7 i 8 niniejszego Załącznika – tylko wówczas, gdy takie uprawnienie dla Klienta przewidziane jest w warunkach danej umowy ubezpieczenia,

d)   który jest jednocześnie ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia wskazanej w § 2 ust. 3 niniejszego Załącznika, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności określonym w § 1 ust. 1 pkt 1-3 niniejszego Załącznika,

e)   któremu zgodnie z warunkami danej umowy ubezpieczenia (z wyłączeniem PPE) przysługuje prawo do wskazania lub zmiany uposażonych, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności, określonym w § 1 ust. 2 pkt 3;

f)    który zgodnie z właściwym regulaminem jest uprawniony do otrzymania kodów rabatowych dotyczących ubezpieczenia Twoje Życie lub Twój Plan, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności, określonym w § 1 ust. 2 pkt 14;

g) który jest jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym w ramach wniosku ubezpieczeniowego, o którym mowa w § 2 pkt 5, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności, określonym w Załączniku nr 1 oraz w § 1 ust. 1 pkt 1-2 oraz pkt 6-8 i w § 1 ust. 2 pkt 12 i pkt 15 niniejszego Załącznika.

3.      W przypadku aktywowania Systemu w sposób określony w § 5 ust. 5 ppkt c, d lub e Regulaminu, Klient, który jest jednocześnie:

a)   ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszego Załącznika, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności określonym w § 1 ust. 1 pkt 1-3,

b)   ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia wskazanej w § 2 ust. 4 niniejszego Załącznika, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności określonym w § 1 ust. 1 pkt 1-3, a dla umów Multibonus – również w § 1 ust. 2 (z wyłączeniem § 1 ust. 2 pkt 3),

c)   ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszego Załącznika, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 i 5 niniejszego Załącznika,

d)   ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia wskazanej w § 2 ust. 2 i 3 niniejszego Załącznika, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności określonym w § 1 ust. 1 pkt 1-3 niniejszego Załącznika,

e)   ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia wskazanej w § 2 ust. 4 niniejszego Załącznika, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego Załącznika.

§ 4
Zasady dotyczące składania i realizacji Zleceń

1.     Zasady realizacji Zlecenia w zakresie przeliczenia całości lub części zarachowanych na danym rachunku jednostek jednego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na jednostki innego funduszu:

1)      dla umów ubezpieczenia wskazanych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Załącznika, Zlecenia złożone w Dniu roboczym do godz. 11:00 – będą realizowane według cen jednostek funduszy obowiązujących na następny Dzień roboczy po dniu złożenia dyspozycji, a złożone w Dniu roboczym po godz. 11:00 lub w innym dniu – będą realizowane według cen jednostek funduszy obowiązujących w drugim Dniu roboczym następującym po dniu złożenia dyspozycji,

2)      dla umów ubezpieczenia wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszego Załącznika określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danej umowy ubezpieczenia,

3) dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków sporządzonych od dnia 12 grudnia 2020 r. wybór funduszu spoza profilu inwestycyjnego może nastąpić wyłącznie na pisemne żądanie Ubezpieczającego (szczegóły określa Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych właściwy dla danej umowy ubezpieczenia).

2.     Zasady realizacji Zleceń w zakresie zmiany udziałów funduszy w alokowanej składce:

1)      regularnej dla umów ubezpieczenia wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Załącznika, Zlecenia złożone w Dniu roboczym do godz. 11:00 – będą realizowane w następnym Dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji, a złożone w Dniu roboczym po godz. 11:00 lub w innym dniu – będą realizowane w drugim Dniu roboczym następującym po dniu złożenia dyspozycji,

2)      dla umów ubezpieczenia wskazanych w § 2 ust. 2 niniejszego Załącznika, nowy podział obowiązuje dla wymagalności, które do tego dnia nie były rozliczone w Produkcie,

3)      dodatkowej lub lokacyjnej w zakresie umów ubezpieczenia wskazanych w § 2 ust. 1 i 4 niniejszego Załącznika, z wyjątkiem Produktu Nowa Perspektywa, nowy podział obowiązuje od dnia złożenia Zlecenia dla składek, które w tym dniu wpłynęły na konto Produktu,

4)      dodatkowej lub dedykowanej dla Produktu Nowa Perspektywa, Zlecenia złożone w Dniu roboczym do godz. 11:00 – będą realizowane w następnym Dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji, a złożone w Dniu roboczym po godz. 11:00 lub w innym dniu – będą realizowane w drugim Dniu roboczym następującym po dniu złożenia dyspozycji,

5) dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków sporządzonych od dnia 12 grudnia 2020 r. wybór funduszu spoza profilu inwestycyjnego może nastąpić wyłącznie na pisemne żądanie Ubezpieczającego (szczegóły określa Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych właściwy dla danej umowy ubezpieczenia).

3.     Dla pozostałych Zleceń zasady i terminy realizacji wskazane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danej umowy ubezpieczenia.

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z serwisu Mój Allianz oraz innych usług świadczonych elektronicznie przez Allianz Sp. z o.o.

Zakres usług w zakresie Produktów Allianz TUiR

 

§ 1 

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Zakres usług Systemu w zakresie produktów Allianz TUiR obejmuje:

1)    udzielanie informacji o przedmiocie i zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku umów ubezpieczenia, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszego Załącznika, zawartych od dnia 24 lipca 2016 r., także informacji o wysokości świadczeń oraz terminach i wysokościach składek;

2)    sporządzenie kwotacji ubezpieczenia;

3)    wygenerowanie płatności składki za ubezpieczenie;

4)    odnowienie umowy ubezpieczenia wraz z wygenerowaniem płatności składki,

5)    zgłoszenie i przeprocesowanie określonych typów roszczeń z umowy ubezpieczenia (przy czym roszczenia te będą rozpatrywane przez Allianz TUiR);

6)    zgłoszenie szkody z OC posiadacza pojazdu mechanicznego w ramach Bezpośredniej Likwidacji Szkód (tzw. „BLS”), przy czym zgłoszenie takiej szkody będzie rozpatrywane przez Allianz TUiR.

2. Usługi płatności w zakresie Płatności elektronicznych będą dostępne także dla Użytkowników, którzy nie posiadają Loginu i Hasła, ale zawarli umowę ubezpieczenia z Allianz TUiR z wykorzystaniem serwisu internetowego udostępnionego przez Agenta, innego niż System.

3. W przypadku sporządzania kwotacji oraz obsługi ubezpieczenia komunikacyjnego Allianz TUiR może pobierać dane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

§ 2 
Zakres Produktów dostępnych dla Klienta w Systemie

System obsługuje następujące rodzaje Produktów Allianz TUiR:

1)    ubezpieczenia nieruchomości: Moja Rezydencja, Mój Apartament, W domu, Twój Dom,

2)    ubezpieczenia komunikacyjne,

3)    indywidualne ubezpieczenia NNW: Moje Bezpieczeństwo Prestiż, Rozsądny Partner, Twoje Dziecko,

4)    indywidualne ubezpieczenia podróżne: Partner w Podróży, W Podróży, Twoja Podróż,

5)    grupowe ubezpieczenie NNW Grono.

§ 3 
Uprawnienia w zakresie Usług Systemu

1.      Użytkownik może korzystać z Usług Systemu w zakresie § 1 niniejszego Załącznika, na zasadach określonych poniżej.

2.      W przypadku aktywowania dostępu do Systemu Użytkownik, który jest jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności określonym w § 1.

3.      W przypadku aktywowania dostępu do Systemu Użytkownik, który jest uprawnionym z umowy ubezpieczenia, otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności określonym w § 1 pkt 5 - 6.

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z serwisu Mój Allianz oraz innych usług świadczonych elektronicznie przez Allianz Sp. z o.o.

Zakres usług w zakresie Produktów Aviva PTE

 

§ 1 

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Zakres usług polegających na udostępnieniu za pomocą Systemu informacji o Produktach Aviva PTE obejmuje:

1)      dostęp do informacji o bieżącym stanie środków na rachunku w Aviva OFE,

2)      zestawienia wszystkich operacji na rachunku w Aviva OFE,

3)      informacje dotyczące beneficjentów (imiona, nazwisko, datę urodzenia, udział procentowy),

4)      możliwość zamówienia przesyłania informacji o nowych składkach na podany adres e-mail,

5)      otrzymywanie okresowej informacji o stanie rachunku emerytalnego, informacji na żądanie Klienta oraz informacji o rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku Członka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 191 oraz 192 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

§ 2
Uprawnienia w zakresie Usług Systemu

 

1.     Klient może korzystać z Usług Systemu w zakresie § 1 niniejszego Załącznika na zasadach określonych poniżej.

2.     Z Usług Systemu w zakresie wskazanym w § 1 może korzystać Klient, który aktywował dostęp do Systemu i jest jednocześnie Członkiem Aviva OFE.

3.     Niezależnie od innych postanowień Regulaminu dostęp do Systemu może zostać aktywowany danemu Członkowi Aviva OFE na podstawie odpowiednich postanowień Statutu Aviva OFE.

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu korzystania z serwisu Mój Allianz oraz innych usług świadczonych elektronicznie przez Allianz Sp. z o.o.

Zakres usług w zakresie Produktów Allianz TFI

 

§ 1

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Zakres usług polegających na udostępnieniu za pomocą Systemu informacji o Produktach Allianz TFI obejmuje dostęp do podstawowych informacji o bieżącym stanie środków zgromadzonych w ramach programów, rejestrów lub pracowniczych planach kapitałowych, prowadzonych we wskazanych na wstępie niniejszego Regulaminu funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Allianz TFI oraz możliwości przekierowania do zewnętrznego serwisu transakcyjno-informacyjnego, prowadzonego przez agenta transferowego.

§ 2
Uprawnienia w zakresie Usług Systemu

1.     Klient może korzystać z Usług Systemu w zakresie § 1 niniejszego Załącznika, na zasadach określonych poniżej.

2.     Z Usług Systemu w zakresie wskazanym w § 1 może korzystać Klient, który łącznie spełnia następujące warunki: aktywował dostęp do Systemu, posiada Produkt Allianz TFI i posiada dostęp do zewnętrznego serwisu transakcyjno-informacyjnego, prowadzonego przez agenta transferowego.

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu korzystania z serwisu Mój Allianz oraz innych usług świadczonych elektronicznie przez Allianz Sp. z o.o.

§ 1
Aplikacja „Złóż wniosek ubezpieczeniowy online przy udziale Agenta”

1.     Aplikacja „Złóż wniosek ubezpieczeniowy online przy udziale Agenta” dostępna jest dla wskazanych przez Allianz w Systemie umów ubezpieczenia, i umożliwia Użytkownikowi:

1)    dostęp do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – poprzez przesłanie ich na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie;

2)    złożenie w formie elektronicznej wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia – przy czym elektroniczny formularz wniosku ubezpieczeniowego wypełniany jest przez Agenta na podstawie danych i informacji przekazanych przez Użytkownika.

2. Po nawiązaniu kontaktu z Użytkownikiem, Agent uzyskuje od niego zgodę na elektroniczną prezentację Produktów, dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika lub w przypadku spotkania zdalnego ustala z Użytkownikiem metodę potwierdzenia tożsamości, przekazuje mu informacje o dystrybutorze oraz okazuje dokumenty upoważniające Agenta do działania w imieniu danej Spółki Grupy Allianz.

3. Za pomocą narzędzi elektronicznych Agent i Użytkownik wypełniają ankietę określającą potrzeby ubezpieczeniowe Użytkownika (a w razie potrzeby także ankietę określającą wiedzę i preferencje Użytkownika w zakresie inwestowania pieniędzy), w wyniku której Użytkownik otrzymuje określoną rekomendację produktową. Użytkownik może odmówić wypełnienia ankiety, o której mowa powyżej lub zawrzeć daną umowę ubezpieczenia na żądanie. W przypadku umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zawarcie umowy w sytuacji odmowy wypełnienia ww. ankiety lub w sytuacji zawarcia umowy na żądanie, może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego żądania złożonego przez Użytkownika.

4. Po wyborze danego ubezpieczenia Agent przygotowuje dla Użytkownika elektroniczny wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. Użytkownik przed dokonaniem akceptacji wniosku zapoznaje się z jego treścią, aby upewnić się czy dane we wniosku zostały wprowadzone poprawnie, w sposób kompletny i zgodnie z jego wolą, a następnie dokonuje akceptacji złożenia takiego wniosku poprzez podanie Agentowi kodu jaki otrzymuje smsem na swój numer telefonu komórkowego.

5. Jeżeli Użytkownik wybrał jako metodę potwierdzenia tożsamości mojeID, przed dokonaniem akceptacji wniosku Użytkownik zostanie przekierowany na zewnętrzną stronę internetową usługi mojeID w celu potwierdzenia tożsamości. Potwierdzenie tożsamości Użytkownika przebiega zgodnie z zasadami obowiązującymi u dostawcy tożsamości w usłudze mojeID. Następnie dane pobrane z usługi mojeID są porównywane z danymi podanymi we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

6. Użytkownik na swój adres mailowy otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku wraz z jego treścią i innymi wymaganymi dokumentami, w tym ogólnymi warunkami ubezpieczenia regulującymi treść danej umowy ubezpieczenia.

7. Użytkownik dokonuje także wyboru w jakiej formie chce otrzymać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (polisę) – może wybrać dostarczenie polisy tylko w formie elektronicznej na adres mailowy podany we wniosku albo dostarczenie polisy w formie papierowej. W przypadku wyboru dostarczenia polisy na adres mailowy, Użytkownik otrzymuje także link do Systemu i dostęp do jego funkcjonalności, określonych w Załączniku nr 1 oraz w § 1 ust. 1 pkt 1-2 oraz pkt 6-8 i w § 1 ust. 2 pkt 12 i pkt 15 Załącznika nr 2. Wraz ze złożeniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Użytkownik dokonuje wpłaty wymaganej składki ubezpieczeniowej. Użytkownik może dokonać wpłaty poprzez wygenerowanie płatności w Systemie lub poprzez przelew na odrębnie wskazany numer rachunku bankowego.

8. W przypadku wyboru przez Użytkownika dostarczenia polisy w formie papierowej, jeżeli ubezpieczyciel zaakceptuje zawarcie danej umowy ubezpieczenia, Agent osobiście dostarcza Użytkownikowi polisę, a Użytkownik pisemnie potwierdza jej odbiór.

9. W przypadku wyboru przez Użytkownika dostarczenia polisy na adres mailowy, jeżeli ubezpieczyciel zaakceptuje zawarcie danej umowy ubezpieczenia, Użytkownik otrzymuje na adres mailowy polisę i inne dokumenty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, a także otrzymuje dostęp do Systemu w zakresie jego funkcjonalności przewidzianych dla danego typu umowy ubezpieczenia.

§ 2
Aplikacja „Złóż wniosek ubezpieczeniowy online bez udziału Agenta”

1.     Aplikacja „Złóż wniosek ubezpieczeniowy online bez udziału Agenta” dostępna jest dla wskazanych przez Allianz w Systemie umów ubezpieczenia i umożliwia Użytkownikowi:

1)    dostęp do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – poprzez przesłanie ich na wskazany przez Użytkownika adres poczty mailowej w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie;

2)    złożenie w formie elektronicznej wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego – przy czym elektroniczny formularz wniosku ubezpieczeniowego albo deklaracji przystąpienia wypełniany jest samodzielnie przez Użytkownika.

2.     W celu skorzystania z aplikacji „Złóż wniosek ubezpieczeniowy online bez udziału Agenta”, Użytkownik poprzez System, stronę internetową www.allianz.pl lub odpowiedni Link aktywacyjny otrzymany od Allianz na swoją pocztę mailową, wypełnia samodzielnie elektroniczny formularz wniosku ubezpieczeniowego o zawarcie umowy ubezpieczenia albo deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. Po upewnieniu się, że wszystkie dane zawarte odpowiednio we wniosku ubezpieczeniowym albo w deklaracji przystąpienia zostały wprowadzone w sposób kompletny i poprawny, Użytkownik dokonuje akceptacji takiego wniosku albo deklaracji poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazane w Systemie. Akceptacja wniosku ubezpieczeniowego albo deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia jest równoznaczna z ich złożeniem odpowiednio Allianz TUŻ albo Allianz TUiR w rozumieniu i na zasadach określonych we właściwych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

3.     Wraz ze złożeniem wniosku ubezpieczeniowego Użytkownik dokonuje wpłaty wymaganej składki ubezpieczeniowej. Klient obowiązany jest opłacić należną składkę w terminie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

4.     Po złożeniu wniosku ubezpieczeniowego i opłaceniu składki albo po złożeniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego Użytkownik nabywa uprawnienie do korzystania z Usług Systemu, chyba że posiada już dostęp do Systemu.

§ 3
Aplikacja „Wirtualny Oddział”

1.     Aplikacja „Wirtualny Oddział” dostępna jest dla Użytkownika, w szczególności Klienta posiadającego ubezpieczenie Multibonus, i umożliwia:

1)    wielokanałowy kontakt z Konsultantem typu: telefon, czat/e-mail, wideokonferencja,

2)    uzyskanie szczegółowych informacji o Produktach oferowanych przez Allianz TUŻ, w tym o ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych,

3)    dostęp do informacji i narzędzi w zakresie: kalkulatorów, symulacji, ankiet, wyników inwestycyjnych,

4)    wsparcie Klienta w zakresie wypełnienia dokumentów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia.

2.     W celu skorzystania z Aplikacji Użytkownik może otrzymać link z zaproszeniem od Agenta/Konsultanta lub podczas korzystania ze stron www.allianz.pl otrzyma zaproszenie do aplikacji Wirtualny Oddział.

Załącznik nr 7 do Regulaminu korzystania z serwisu Mój Allianz oraz innych usług świadczonych elektronicznie przez Allianz Sp. z o.o.

Ważne informacje dla konsumenta dotyczące zawierania z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółką Akcyjną umów ubezpieczenia na odległość

1. Umowa ubezpieczenia (dalej, na potrzeby niniejszego Załącznika: „Umowa”) zawierana jest z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości), działającą na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1996 roku (DU/1853/AU/AP/96), zmienionego decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 roku (FI/2258/AU/ JJ/98) oraz na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 roku (DU/2167/AU/MO/97) (dalej: „Allianz TUiR”).

2. Umowa zawierana jest z Allianz TUiR za pośrednictwem Allianz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Allianz), z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043360, wysokość kapitału zakładowego: 41 085 500 zł; NIP: 527-18-45-338; wpisaną do rejestru pośredników ubezpieczeniowych KNF albo za pośrednictwem innego pośrednika ubezpieczeniowego. W przypadku, w którym Umowa zawierana jest z udziałem innego niż Allianz pośrednika ubezpieczeniowego, jego dane, a w szczególności imię i nazwisko / nazwa oraz adres zamieszkania / siedziby, znajdują się w dokumentach doręczanych przed zawarciem Umowy.

 3. Świadczenia w zakresie organizacji i pokrycia kosztów usług assistance oraz ochrony prawnej są świadczone przez Allianz TUiR za pośrednictwem podmiotów odrębnie wskazanych przez Allianz TUiR w treści mających zastosowanie w danej Umowie ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.

4. Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot, termin, czas i sposób świadczenia usług, koszty oraz zasady dotyczące płatności składki, pobierania opłat oraz zasady ustalania i wypłaty świadczeń określają:

1) oferta,

2) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, właściwy dla danej Umowy,

3) ogólne warunki ubezpieczenia właściwie dla danej Umowy, a w przypadku Umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn.zm.),

4) po zawarciu Umowy – Polisa. W przypadku zmian warunków potwierdzonych w Polisie, ostateczne warunki potwierdzane są w aneksie do Polisy.

5. Jedynym kosztem związanym z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest składka ubezpieczeniowa, której proponowaną wysokość wskazano w ofercie (a po zawarciu Umowy potwierdzono w Polisie). W przypadku zmiany wysokości składki jej ostateczna wysokość potwierdzana jest w aneksie do Polisy. Składkę ubezpieczeniową ustala się według kryteriów przedstawionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz obowiązujących przepisach prawa.

6. Koszt połączenia internetowego/telefonicznego ponosi osoba inicjująca połączenie według taryf swojego operatora.

7. W zakresie opodatkowania świadczeń lub odszkodowań płatnych z tytułu zawartej Umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

8. Termin, w jakim oferta oraz informacja o wysokości składki mają charakter wiążący określone są w ofercie.

9. Konsument, który zawarł na odległość Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827 z późn.zm.), jeżeli jest to termin późniejszy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia konsumenta z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Allianz TUiR udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Składka do zapłaty zostanie obliczona jako iloczyn dni, w których Allianz TUiR udzielał ochrony i kwoty wynikającej z podziału składki na dni okresu ochrony potwierdzone w Polisie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie należy wysłać na adres Allianz TUiR (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa) lub złożyć za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego Allianz, lub korzystając z formularza elektronicznego dostępnego pod adresem www.allianz.pl.

10. Reklamacja, skarga lub zażalenie związana ze świadczonymi przez Allianz TUiR usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz TUiR obsługującej klientów, w tym w siedzibie Allianz TUiR (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Reklamacja, skarga lub zażalenie może być złożona:

1) na piśmie – osobiście, w każdej jednostce Allianz TUiR obsługującej klientów, w tym w siedzibie Allianz TUiR, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn.zm.),

2) ustnie – telefonicznie (+48 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Allianz TUiR obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz TUiR,

3) w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej www.allianz.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.

11. Spór między klientem a podmiotem rynku finansowego może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348 z późn.zm.) udziału Allianz TUiR w tym postępowaniu jest obowiązkowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: www. rf.gov.pl). Pozew lub wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony również do sądu polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny wymaga zgody Allianz TUiR (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego to: www.knf.gov.pl).

12. W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz TUiR a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów – platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Prawem właściwym dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.

14. Powództwo związane z wykonywaniem Umowy, w tym powództwo o roszczenie wynikające z Umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy.

15. Językiem stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem jest język polski.

16. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, do której zadań należy zaspokajanie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na zasadach i w granicach określonych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

17. Allianz TUiR podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Załącznik nr 8 do Regulaminu korzystania z serwisu Mój Allianz oraz innych usług świadczonych elektronicznie przez Allianz Sp. z o.o.

Ważne informacje dla konsumenta dotyczące zawierania z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółką Akcyjną umów ubezpieczenia na odległość

1. Umowa ubezpieczenia (dalej Umowa) zawierana jest z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, z siedzibą w Warszawie; ul. Rodziny Hiszpańskich 1; 02-685 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561; NIP: 526-020-99-75; wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych  (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych), działającą na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 6 września 1991 roku oraz zezwolenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1996 roku (dalej: „Allianz TUŻ”).

2. Umowa zawierana jest z Allianz TUŻ za pośrednictwem Allianz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Allianz), z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043360, wysokość kapitału zakładowego: 41 085 500 zł; NIP: 527-18-45-338; wpisaną do rejestru pośredników ubezpieczeniowych KNF albo za pośrednictwem innego pośrednika ubezpieczeniowego. W przypadku, w którym Umowa zawierana jest z udziałem innego niż Allianz pośrednika ubezpieczeniowego, jego dane, a w szczególności imię i nazwisko / nazwa oraz adres zamieszkania / siedziby, znajdują się w dokumentach doręczanych przed zawarciem Umowy.

3. Świadczenia w zakresie organizacji i pokrycia kosztów usług assistance oraz kosztów leczenia są świadczone przez Allianz TUŻ za pośrednictwem podmiotów odrębnie wskazanych przez Allianz TUŻ w treści mających zastosowanie w danej Umowie ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.

4. Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot, termin, czas i sposób świadczenia usług, koszty oraz zasady dotyczące płatności składki, pobierania opłat oraz zasady ustalania i wypłaty świadczeń określają właściwie dla danej Umowy:

1) ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami,

2) Podstawowe informacje o ubezpieczeniu,

3) wniosek o zawarcie Umowy,

4) po zawarciu umowy ubezpieczenia – Polisa. W przypadku zmian warunków potwierdzonych w Polisie, ostateczne warunki potwierdzane są w aneksie do Polisy.

5. Kosztami związanymi z zawarciem i wykonywaniem Umowy są składka ubezpieczeniowa lub opłaty, których wysokość wskazano w propozycji ubezpieczenia i wniosku o zawarcie Umowy (a po zawarciu Umowy ubezpieczenia potwierdzono w Polisie) lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku zmiany wysokości składki jej ostateczna wysokość potwierdzana jest w aneksie do Polisy. Składkę ubezpieczeniową ustala się według kryteriów przedstawionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz obowiązujących przepisach prawa.

6. Koszt połączenia internetowego/telefonicznego ponosi osoba inicjująca połączenie według taryf swojego operatora.

7. W zakresie opodatkowania świadczeń lub odszkodowań płatnych z tytułu zawartej Umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

8. Zakres ubezpieczenia oraz informacja o wysokości składki określone są w propozycji ubezpieczenia i we wniosku o zawarcie Umowy. Termin, w jakim zakres ubezpieczenia oraz informacja o wysokości składki mają charakter wiążący wskazany jest w propozycji ubezpieczenia oraz w Serwisie.

9. Konsument, który zawarł na odległość Umowę, może od niej odstąpić w ciągu 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest termin późniejszy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Konsumenta z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Allianz TUŻ udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Składka do zapłaty zostanie obliczona jako iloczyn dni, w których Allianz TUŻ udzielał ochrony i kwoty wynikającej z podziału składki na dni okresu ochrony potwierdzone w Polisie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie należy wysłać na adres Allianz TUŻ (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa) lub złożyć za pośrednictwem pośrednika ubezpieczeniowego Allianz TUŻ lub korzystając z formularza elektronicznego dostępnego pod adresem www.allianz.pl

10. Reklamacja, skarga lub zażalenia związana ze świadczonymi przez Allianz TUŻ usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz TUŻ obsługującej Klientów, w tym w siedzibie Allianz TUŻ (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 2-685 Warszawa). Reklamacja, skarga lub zażalenie może być złożona:

1) na piśmie – osobiście, w każdej jednostce Allianz TUŻ obsługującej klientów, w tym w siedzibie Allianz TUŻ, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn.zm.),

2) ustnie – telefonicznie (+48 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Allianz TUŻ obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz TUŻ,

3) w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.

11. Spór między konsumentem, a podmiotem rynku finansowego może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego prowadzonym przy Rzeczniku Finansowym. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348 z późn.zm.) udziału Allianz TUŻ w tym postępowaniu jest obowiązkowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: www. rf.gov.pl). Pozew lub wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do sądu polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny wymaga zgody Allianz TUŻ.

12. W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz TUŻ a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów – platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę w czasie i na zasadach wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

14. Prawem właściwym dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.

15. Powództwo związane z wykonywaniem Umowy, w tym powództwo o roszczenie wynikające z Umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.

16. Językiem stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem jest język polski.

17. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która zapewnia częściowe zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie w sytuacjach i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

18. Allianz TUŻ podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego